Utgångspunkterna för vårt arbete är att:

 
 • Framtiden är genuint oförutsägbar. Prognoser och sannolikhetsbedömningar av olika slag är därför olämpliga som underlag för enskilda beslut.
 • Allt levande, inklusive företag och organisationer, lever av sin omvärld.
 • Omvärlden är alltid större och sätter villkoren för verksamhetens överlevnad och utveckling.
 • Handlingsfrihet, d v s förmågan att utstå och dra nytta av förändringar i omvärlden, skapar:
  • Överlevnadsförmåga eftersom ingen enskild faktor eller intressent kan sätta verksamheten på obestånd.
  • Tillväxt, eftersom verksamheten per definition har flera goda alternativ att välja mellan och resurser att ta vara på möjligheterna när de dyker upp.
  • Lönsamhet, eftersom en verksamhet med stor handlingsfrihet alltid har en bättre förhandlingsposition än en verksamhet med liten handlingsfrihet och därigenom har ett övertag i förhandlingar.
 • Värde, i betydelsen nytta, är en upplevelse hos iakttagaren, inte en egenskap hos det iakttagna.
 • Värde kan inte mätas, beräknas eller ens uttryckas i monetära storheter. Värde skapas av ord.
  • Det finansiella perspektivet för att bedöma företag är därför ganska meningslöst.
  • Beräkning av ett företags värde med hjälp av DCF – metoden (Discounted Cash Flow) är ett intellektuellt totalhaveri.

Slutsatsen blir att värdet av ett företag till stor del skapas hos dess (potentiella) intressenter av ledningens förmåga att kommunicera företagets handlingsfrihet. Det finansiella

RealBiz® är en metod och ett Internetbaserat verktyg för att mäta en verksamhets handlingsfrihet.