Per Tyko Hjalmar

Född på Gärdslinge 3 juni 1862, död 1930.

Tyko läste hemma för guvenant, 1873-75 Arboga läroverk, 1875-80 Falun.

Tog studenten i Västerås 31 maj 1882.

1881 Volontär Nerikes Regemente

1882 Volontärskola Karlberg

I januari 1883 säljer Tykos bror Carl Hugo Mauritz fastigheter i Eknö till dels A G Låftman för 80000 kr för 4/5 och resten av fastigheterna i Eknö samt delar av Körtinge i Himmeta till Tyko, Edmund Kihlstedt, Axel Låftman och Anders Gustav Låftman för 37000 kr för 1/5. På hösten köper Tyko tillsammans med Edmund Kihlstedt och Axel Låftman fastigheter i Eknö av lantbrukaren A G Låftman 28750 kr.

21 november 1884 tar Tyko Officersexamen och den 3 december bor han på Centralhotellet i Örebro. Är tillbaka 20 februari 1885.

Januari 1886 trolovad med Ingeborg Fagerström. De gifte sig 28 mars 1889.

1887 Befälhavare Örebro kompani

29 november 1887 hålls en auktion där fastigheter som är utmätta av kronofogden säljs. Fastigheterna som löjtnanten Axel Låftman och hans hustru Ellen Kihlstedt samt underlöjtnanterna Edmund Kihlstedt och Tyko Kihlstedt senast erhållit lagfart på ligger 1 mil från Köping, Arboga och Kungsör, 0,3 mil från Walskogs järnvägsstation, 0,2 mil från Björskogs kyrka samt 0,5 mil från närmaste kvarn. De är försedda med nödvändiga åbyggnader i försvarligt skick hvaribland mangårdsbyggnad innehållande 9 rum och kök, samt sju torplägenheter. Åbyggnaderna är försäkrade för tillsammans 45190 kr men där ingår inte torplägenheterna. Egendomens areal utgörs av 469 tunnland inägor, varav ungefär 100 tunnland naturlig äng och resten åker, samt omkring 70 tunnland skog och hagmark. Skogen är inte tillräcklig för gårdens behov. Av åkerjorden, som är av god beskaffenhet men vanskött, har under hösten 30 tunnland besåtts med råg och ett 7-årigt cirkulationsbruk är påbörjat men inte genomfört. På fastigheterna behöms 100 kor kunna födas upp. Till gårdens skötsel används 8 torpare, 5 statkarlar samt en rättare. Vid en värdering av kronofogden har fastigheterna som 1886 fick ett taxeringsvärde på 99600 kronor nu värderats till 87300 kronor.

I september 1888 uppmanar tingsrätten i Köping Carl Håkansson och Hugo Kihlstedt att lägga fram bevis för att skuldebrev de innehar där fastigheterna i auktionen ovan är intecknade fortfarande är giltiga. Annars kommer dessa att dödförklaras. Där framgår att Edmund Kihlstedt köpte fastigheterna på auktionen och sålde hälften vidare till Tyko och att de bägge fick lagfart på dessa 7 maj 1888.

1886-88 Inspektor på Ringaby Herrgård under Schröder

1888-96 ? och föreståndare Ringaby Herrgård

Mars 1888 bor Tyko i Körtinge och skriver där en insändare i Arboga tidning, Köpings tidning och Köpingsposten för att motverka ryktesspridning som uppstått efter valet av präst till Himmeta församling.

December 1888 väljs Tyko som en av revisorerna för de kassor som står under kyrko- och skolrådets förvaltning i Björskogs församling. Han bor då på Eknö. Han verkar återväljas ett år senare.

1886-1891 Skötte Eknö och Kärslinge

Gifter sig i början av 1889 med Ingeborg Fagerström född 2 mars 1863, död 10 februari 1890 på Östra Eknö i en ålder av 26 år 11 månader och 8 dagar djupt sörjd och saknad. Hon var dotter till kommissionslantmätare Frans Fredrik Fagerström i Högby (född 9/10 1827, död 15/11 ?) och hans hustru Gustafva Wiggman (död 1878).

I juni 1889 säljer Tyko gräsgröda från Östra Eknö i större och mindre lotter från en areal av ca 70 tunnland på en auktion.

I januari 1890 på ett stormigt möte i Åkerbo häradsstyrelse om stadgarna utsågs Tyko till revisorssuppleant.

Den 14 januari 1890 föder Tyko och hans fru Ingeborg en dotter Walborg född på Östra Eknö som tyvärr bidrog till Ingeborgs död.

I april 1890 söker Tyko två statkarlar, helst slöjd- eller smideskunniga till Östra Eknö, Valskog

Juli 1890 efterlyser Tyko en brungrå stövaretik med vit bringa som betecknas som ganska fet. Hunden har namnet Klinga och försvann på vägen mellan Köping och Östuna.

November 1890 hjälper Tyko en stationskarl vid Valskogs järnvägsstation tillsammans med stationsinspektören. Stationskarlen hade blivit överkörd av ett tåg och fått vänster ben krossat strax ovanför knät. Den skadade fördes till Köpings lasarett där benet aftogs.

Sommaren 1891 är Tyko befälhavare för korpralskolan.

Hösten 1891 kallar Tyko till ett möte med Eknö-Kungsbarkarö dikningsbolag mfl för att utse ny styrelse men också diskutera upprensning av avloppsgraven från Östra Eknö till Mälaren.

Januari 1892 trolovad med Hedvig Tideström.

April 1892 säljer Tyko tillsammans med övriga delägare (vilka?) Körtinge i Himmeta till folkskolläraren Axel Lindell i Skedvi. Tillträdet är 14 mars 1893.

Gift andra gången med Hedvig Karolina Tideström född på Lienshyttan i Skinnskattebergs socken 10 januari 1871 död 1934 i Örebro. Dotter till bruksförvaltaren Carl Daniel Tideström på Riddarhyttan född i Nyqvart 23/2 1837 död i Örebro 18/1 1914 och Carolina Lovisa Rudberg född 6/8 1842 död i Örebro 2/8 1910. Lysning togs ut vid månadsskiftet juli/augusti 1892. De gifte sig 17 augusti samma år i Köping med fest på Rådhussalongen.

I augusti 1892 steg Tyko i graderna på Nerikes regemente då han utnämdes till Löjtnant från att ha varit Underlöjtnant.

14 november 1892 tillsätts en kommité på fem personer (bla Tyko) att ordna och leda arbetet med byggandet av en ny fattiggård i Björskog. Den ska ligga på pastorboställets mark, ersätta den gamla på samma plats och rymma 24 - 32 personer i två våningar. Vid invigningen 18 november 1894 höll Tyko ett tal om fattiggårdens roll.

Och i december 1892 utses Tyko till en av revisorerna i Valskogs mäjeriförening. Vid samma möte lämnar A G Låftman rollen som ordförande för föreningen då han hade flyttat till annan ort. Efter bolagsstämman anordnades en sexa på Valskogs station där hr Låftman avtackades.

I april 1893 är Tyko med och bildar Fosterländska kretsföreningen för Åkerbo härad och Skinnskattebergs bergslag i Köping och utsågs till styrelsemedlem. I samband med det konstituerande mötet håller Mauritz Rydgren ett föredrag. Föreningen kallar sig fosterländsk men ses av utomstående som antisemitisk pga uttalanden från Herr Rydgren. Styrelsen tog dock avstånd från Herr Rydgren även om det var densamma som bjudit in honom som talare. https://sv.wikipedia.org/wiki/Fosterl%C3%A4ndska_f%C3%B6rbundet

27 maj 1893 föds en dotter på Östra Eknö.

Under sommaren 1893 fattar taxeringsnämnden ett beslut att ändra beredningens förslag gällande inkomsttaxeringen för Tyko från 675 till 873 som då tillhör Björskog.

28 juni 1894 föds en dotter.

Hösten 1894 beslutar Västmanlands läns pröfningsnämnd att justera taxeringsnämndens beslut gällande Tyko Kihlstedt i Björskog från 916 till 1128.

I november 1894 blir han åter vald till revisor i Valskogs mäjeriförening. Samma månad invigs fattiggården i Björskog vars bygge letts av en kommité där Tyko ingick. Kostnaden för fattiggården utom inventarierna uppgick till 10650 kr. Tyko höll ett invigningstal där har pratade om syftet med en fattiggård.

I december 1894 kommenderas Tyko som chef för ytterligare 40 man ur Lifregementet till fot, vilka beordrats till Örebro för ordningens uppehållande under Gustaf Adolfsfesten

28 december 1894 väljs Tyko till en av revisorerna att granska räkenskaperna för de kassor som stå under kyrko- och skolrådets förvaltning. Exakt ett år senare omvals han på samma uppdrag och väljs också som revisor för de kassor som stå under kommunalnämndens förvaltning vid Björskog kommunalstämma. 1894 väljs han också som snöfogde för ett ploglag i Björskog

17 September 1895 föds en son på Östra Eknö.

I november 1895 avslutar Tyko en kurs i gevärstillverkning och besiktning vid Karl Gustaf stads gevärsfaktori i Eskilstuna.

7 februari 1896 inleds Tykos personliga konkurs på egen begäran. Hans bror kapten Edmund Kihlstedt i Östersund sätts också i konkurs samtidigt. Första förhöret blir den 20 februari där man konstaterar att tillgångarna uppgår till ca 137000 kr och skulderna ungefär samma belopp. Detta motsvarar ca 9,5 miljoner i 2022 års penningvärde om KPI används för omräkning. 7 mars äger borgenärssammanträde rum på Köpings stadsfogdekontor. 10 april sker borgenärssammanträde i Åkerbo Häradsrätt, tingshuset Köping som leder till ett förlikningssammanträde inför rätten den 25 april. Han tituleras då som löjtnant.  Bägge konkurserna verkar vara orsakade av borgensförbindelser. Enligt Grythytte tidning och Nora tidning försätts kapten Axel Låftman i konkurs på egen begäran i Karlstad i slutet av februari.

8 juni 1896 hålls en exekutiv auktion där både Östra Eknö och Västra Eknö säljs. Västra Eknö ägs då av Carl Johan Englund, medan Östra Eknö samägs av Edmund och Tyko Kihlstedt. Vid Valskogs station finns då ett andelsmejeri som till största delen tillhör Östra Eknö. Eknöhemmanen är en rektangel som avgränsas i söder av Arbåga å och är i stor utsträckning stenfri åker, utom 20 tunnland ängsmark som lätt översvämmas om våren. 1 km från huvudhemmanet ligger Råby hemman som också är rektangulärt och som i söder är god åkerjord och i norr skog. Byggnaderna är försäkrade för 70860 kr och består av tre bostadshus och åtskilliga ekonomibyggnader. Alla ekonomibyggnader är inte inkluderade i försäkringen. Vid Råby finns också byggnader som tillhör andra ägare. Egendomen värderas av utmätningsmannen till 95760 kr, vilket motsvara 6,9 miljoner i 2022 års penningvärde.

Flyttade 1896 till Örebro, vid södra stationen. Bor 1902 på Fabriksgatan 30.

Vid månadsskiftet mars/april 1896 väljs Tyko till disponent för Lauritzska vagnfabriken i Örebro där han blir till år 1900. Bolaget har till ändamål att tillverka åkdon, selar samt vad till sådan hantering övrigt hör och även idka handel med seldon och vagnsutensilier. Bolagets aktiekapital uppgick 1895 till 23000 kr. Tre år senare blir han omvald till samma post.

I juli 1896 beslutar taxeringsnämnden att ändra beredningens förslag från 968 till 1502. Då tillhör Tyko fortfarande Björskog.

Den exekutiva auktionen verkar inte ha avslutat konkursen, eller så krävs ytterligare en konkurs. För den 31 mars 1897 hålls det ett borgenärssammanträde på statsfogdekontoret i Köping med anledning av Tykos konkurs. 3 juni 1897 hålls ytterligare borgenärssammanträde på A Vogels kontor i Köping.

Den 1 april 1897 kungör Tyko att han tagit befälet över Örebro kompaniområde nr 118 och att kompaniområdesexpeditionen nu är på Nygatan 23 in på gården till vänster i Örebro, vilket verkar vara på eller vid hans arbetsplats på Lauritzska vagnfabriken.

I juni 1897 listas Tyko av beskattningsberedningen i listan över personer med en inkomst på över 800 kr. Tyko återfinns som boende på Drottninggatan med titeln Löjtnant och inkomsten 2130 kr.

Juni 1898 kommer nästa lista från beskattningsberedningen. Då verkar Tyko ha flyttat till Västra gatan, är fortfarande Löjtnant, men har en inkomst på 2960 kr.

September 1898 leder Tyko Örebro läns skytteförbunds tävlingsskjutning. Och i oktober, efter en intern prisskjutning i förbundet hålls en middag på hotellsalongen där trogna medlemmar och de med goda resultat uppmärksammas. Tyko understöder då ett förslag att förbundet utöver skjutövningar också bör anordna excersis, vilket skulle kunna underlätta värvningen till armén.

27 mars 1899 lämnar Svea hofrätt en kommunikationsresolution i ett civilt mål mellan löjtnant Tyko Kihlstedt och tf ombudsmannen vid riksbankens avdelningskontor i Östersund.

I juni 1899 kommer ytterligare en lista från beskattningsberedningen. Tyko är kvar på Västra gatan som Löjtnant och inkomsten är 3210 kr.

10 mars 1899 anmäldes till länsstyrelsens handelsregister att ägarna till Marks tegelbruk Wieslander & Co antagit Tyko till prokurist. Han blev kvar till 1902.

Juni 1900 kommer årets lista från beskattningsberedningen. Tyko bor nu på Nygatan, är löjtnant, men inkomsten har sjunkit till 2390 kr. AB Lauritzska vagnfabriken ligger också på Nygatan.

8 januari 1901 föds en son, Folke Hjalmar

Hösten 1900 är Tyko befälhafvare för Örebro kompaniområde no 118, något som fortsätter under 1901

I 1901 års taxering av Bevillningsberedningen av personer med en inkomst över 800 kr listas Tyko som boende på Nygatan, tituleras som löjtnant och beloppet är åter lägre, 2055 kr.

Sommaren 1901 förordnades Tyko som ledamot i styrelsen i Örebro läns skytteförbund

Är januari till september 1902 tf befälhafvare för Askersunds rullföringsområde. När detta kungörs i januari 1902 är adressen till hans expedition Fabriksgatan 30 i Örebro. I samband med detta slutar det dyka upp kungörelser beträffande Örebro kompaniområde no 118 undertecknade Tyko.

I 1902 års taxering listas Tyko som boende på Nygatan, tituleras som löjtnant och beloppet är 3860 kr. I samma lista återfinns Örebro vagnfabriksaktiebolag som bör vara ett nytt namn på Lauritzska vagnfabriken.

I juli 1903 utnämnde kunglig majestät Tyko till Kapten vid Lifregementet till fot. Direkt därefter inträder Tyko i tjänstgöring som kompanibefälhavare vid beväringsrekrytskolan i Sannahed.

Den 31 augusti 1903 bor Tyko tillsammans med sin fru på Östers hotell pensionat i Göteborg. Där bor också samtidigt hans frus syster och föräldrar samt ytterligare en person med efternamnet Tideström.

I september 1903 utsågs Tyko till kassaförvaltare i musiksällskapet Philomele

1902-16 VD i Hidingsta Tegelbruks AB

I juni 1904 publiceras bevillningsberedningens förslag med belopp enligt bevillningförordningen och enligt inkomstskatteförordningen. Tyko bor då på Nygatan och hans skattepliktiga inkomst är 8020 kr enligt bevillningsförordningen och 7400 enligt inkomstskatteförordningen. Direkt under Tyko publiceras hans frus syster Julia Tideströms uppgifter, vilket kan tyda på att hon bodde hos Tyko och hans Hedvig.

Februari 1905 lämnar Tyko styrelsen i Örebro läns skytteförening på eget initiativ, men väljs senare under maj till revisor i samma förening. Han kvarstår som sekreterare fram till årsmötet i maj.

I maj 1905 utnämns kaptenen vid Lifgardets grenadjärer Tyko Kihlstedt till riddare av kungliga svärdsorden första klassen.

Den 15 januari 1906 anmäldes till länsstyrelsen handelsregister att ägarna av KB Lanna stenhuggerier Carl Vogel & Co antagit Tyko som prokurist. Carl Vogel var också en av ägarna till Marks tegelbruk. Våren 1906 valdes Tyko till ledamot i styrelsen och kavondör i AB Lanna Stenhuggeri. I samma styrelse satt också två herrar Ruhlin. AB Lanna Stenhuggeri köpte KB Lanna stenhuggeriers egendomar och stenhuggerier i Hidinge socken. Bolaget ska idka steghuggeri samt kalktillverkning. Aktiekapitalet uppgår vid bildandet till 215000 kr där varje aktie är värd 500 kr.

1906 sekreterare i styrelsen för Örebro läns Skytteförbund. Tituleras också K M:ts ombud. I april får han kungens tillstånd att bära Örebro läns skytteförbunds förtjänstmedalj i guld i mört orangegult band även till uniform.

1907 ledamot i Skytteförbundets överstyrelse

1908 Siffergi i Örebro läns Hypotekarförbund

27 juli 1909 föds ytterligare en son i familjen

1910 ledamot i Stadsfullmäktige i Örebro

1910 kassör i Örebro läns Hypotekarförbund

1911 suppleant i Drätselkammaren

1911 ordförande i stadsrevisionen

1912 avsked från staten.

1912 Direktionen för Ränte och Kap församl

1912 Suppleant i Örebro Läns Landsting

1913 Ordförandesuppleant och 1919 ordförande i Örebro stads penentnämnd

1918 i direktionen för 100-åriga stiftelsen.

Var kassör i Hypotekarförbundet till sin död.

Avlider 23 juli 1930 i sitt hem i Örebro.


Hedvig och Tyko fick fem barn, två flickor och tre pojkar.

Källor: Anteckningar av Gudmar Kihlstedt samt notiser i dagstidningar katalogiserade på https://tidningar.kb.se