Carl Erik

Han studerade i Westerås skola till vårterminens slut 1828. Den 22 juni 1828 började han tjänstgöra såsom uppbördsskrivare vid kronofogdekontoret i första fögderiet i Uppsala län…West Tibble, varest en betydig del av uppbörden jämväl anförtroddes honom.  År 1830 den 2 november inskrevs han vid Uppsala akademi och undergick den 13 juni 1831 examen för vinnande av ? – och räkenskapsverken (kamerialexamen). Den 22 juli 1831 antogs han till e o kammarskrivare i Kungl. Majt.s och Rikets Kammarkollegiums första provinskontor och tjänstgjorde dels därstädes dels å Landskontoret i Uppsala till maj månad 1832.

Från den 1 maj 1832 till den 28 februari 1833 biträdde han med kronofogdegöromålen å Uppsala läns första fögderis kontor… och hade Kon. Befallningshavare i Uppsala län förordnande att förestå kronofogdesysslan under tiden 11/8 - 11/9 1832.

År 1833 den 2 mars erhöll Kihlstedt anställning såsom e o landskontorist vid Örebro läns landskontor. Han flyttade då till Örebro och bodde till en början hos sin broder handelsmannen Gustaf Kihlstedt men köpte sig snart nog egen fastighet och flyttade dit.

Såsom e o landskontorist tjänstgjorde han till den 1sta februari 1836 från vilken dag han bestred ordinarie landskontoristbefattningen. Den 4 november 1836 förordnades han av Kon. Befallningshavare i Örebro län och den 24 i samma månad av Kungl. Kammarkollegium att förestå häradsskrivaresysslan uti Lekebergs och Karlskoga fögderi, vilken befattning han innehade till i juli månad 1837. Den 17 juni 1836 erhöll han Kon. Befallningshavare i Örebro län förordnande att vara protokollförare i taxeringskommittén för Örebro härad.

Sedan regementsskrivarebefattningen vid Kungl. Nerikes Regemente blivit ledig söktes denna av Kihlstedt och den 25 juli 1837 förordnades han av Kungl. Majt.s och Rikets KrigsCollegium till Regementsskrivare, vilken befattning han bibehöll till sin död – eller under 40 år…

År 1842 den 23 juli tilldelades han av Konung Karl XIV Johan Fältkamrers namn heder och värdighet och 1860 den 5 maj utnämndes han till riddare av Kungl. Wasaorden.

Från 1833 var Kihlstedt bosatt i Örebro stad till en början hos sin ovannämnda farbroder ( ? eller broder, se ovan. Båda hette Gustaf), som ägde gården Nr 154 söder (nuvarande Drottninggatan 13 ungefär) men snart inköpte han egen gård.2 (Nr 20 norr – hörnet av Gamla gatan och Olaigatan (Olaigatan 13 numera) där han bosatte sig och kvarbodde till dess han år 1850 flyttade till Gisslarbo. I Örebro ägde han dels ovannämnda gård med stallgård, vilken sedermera såldes för 15 000 riksdaler dels en stallgård med trädgård, som såldes för 4 500 riskdaler, dels och 4 tunnland stadsjord, som såldes för 2 000 riksdaler.

År 1849 den 16 augusti inköpte Kihlstedt av brukspatron Per Tengman Norra Gisslarbobruk med gångande verk och inrättningar bestående av:…

Fastigheter i Malma,  Odensvi, Hed och Himmeta socken. I Himmeta var det Gärdslinge och Körtinge af Brandfors kvarn.

År 1850 köpte han andel i Södra Gisslarbo bruk och andel i smide, såg och kvarn. Vidare fastigheter i Odensvi, Lersäter och Elfsnäbben.

År 1850 bosatte sig Kihlstedt på Gisslarbo där han den 17 november gifte sig (med Sofia Charlotte Tengman) och 1851 den 10 januari inköpte han av Pastor Westrée för 15 000 riskdaler återstående andelar i Södra Gisslarbo bruk med såg, kvarn i Malma socken samt i Odensvi socken Lersäter 7/20 och Elfsnäbben 1/9. Genom dess köp samlades i en hand hela det stora komplex som benämnes Gisslarbo bruk och sedan ytterligare tillökades … den 15/6 1853 då på auktion inköptes Gräsbo 1/12 i Gunnelbo socken för 5261 riksdaler, samt den 17/12 1854 genom köp av Rusthåll Körtinge ½ i Himmeta socken från bonden Olof Olsson.

Sedan sålde han flera fastigheter i Odensvi för sammanlagt 10 000 riksdaler.

De i Himmeta socken belägna egendomarna Gärdslinge 2, Körtinge 7/18 och rusthåll Körtinge ½ vilka var belägna intill varandra ordnades till en herrgård och Gärdslinge bebyggdes med en större mangårdsbyggnad, som flyttades från Gisslarbo – jämte två flygelbyggnader; därjämte byggdes ladugård, stall, magasin och logar m m samt anlades trädgård och park så att egendomen blev väl ordnad och iståndsatt – På våren 1856 flyttade familjen till Gärdslinge och bosatte sig där – Samma år såldes hela Gisslarbo bruk, d v s allt vad som var beläget inom Malma, Odensvi och Hed socknar till Brukspatron CJ Ohlson på  Riddarhyttan för tillsammans 202 500 riksdaler riksmynt. [ca 10 milj kr i 2015 års penningvärde]

Den 11 mars 1856 inköpte Kihlstedt i stället av patron Wilhelm Stahre egendomen Östra Eknö  i Björskogs socken och på konkursauktion å Blå porten i Stockholm den 24 oktober 1863 inköptes av grosshandlarfirman Granström o Co konkursbo egendomen Västra Eknö med underlydande. Härigenom samlades hela egendomen Eknö i en hand…

År 1867 på hösten flyttade familjen från Gärdslinge och bosatte sig då på Västra Eknö.

Den 5 mars 1872 sålde Kihlstedt Gärdslinge till Patron Albert Lang för 65 000 riksdaler. – Återstående egendomar Eknö och Körtinge behöll han till sin död, och blev först sedermera sålda.

Under många år tillbringade Kihlstedt sin sommarsemester vid västkusten antingen i Marstrand eller Strömstad. År 1877 reste han såsom vanligt till Marstrand och var vid avresan dålig. – I mitten av augusti insjuknade han hastigt, fick blodkräkningar och avled söndagen den 19 augusti 1877 kl 10 e.m. – [Hans systerdotter Elisabet Tersmeden, som samtidigt vistades i Marstrand skötte honom till dess hans närmaste anhöriga hann infinna sig. Fru Kihlstedt befann sig i Visby och svågern notarien Per Gustaf Tengman nedreste från Eknö på telegrafisk begäran av Elisabet] – Han fördes från Marstrand till Himmeta kyrka, där han begravdes av prosten E Terseus den 31 augusti 1877.